Home

A pesar da oposición firme de toda a comunidade educativa, a LOMCE foi finalmente aprobada e entrará en vigor o próximo curso. Aínda que esperamos que non tarde a súa derrogación, pensamos que é a nosa obriga informar ás familias dos cambios que comezarán a afectarnos moi pronto.

Por iso empezamos unhadebate_2 nova rolda de charlas informativas. Eis as primeiras:

 

Xoves 24 de abril ás 20:00 no CEIP Arquitecto Casas Novoa (A Sionlla)

Luns 28 de abril ás 18:00 no CEIP Ramón Cabanillas.

Se queres afondar no coñecemento da nova lei, xa aprobada, non dubides en acudir a calquera das charlas – debate que se irán desenvolvendo nos diferentes centros de primaria e secundaria da nosa contorna.

 

O 28 de febreiro publicouse no BOE o currículo básico da Educación Primaria.

O certo é que lendo algunhas descricións xerais do que será a práctica educativa dentro da nova lei, temos a sensación de que a actualización metodolóxica que parte das familias e do profesorado estabamos a reclamar, chegará por fin as aulas…

o-DOODLE-570

Se non fose porque esas bonitas palabras entran en brutal contradición co deseño e estrutura deste ciclo educativo.

Vexamos algún exemplo.

“Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado”.

Fantástico! O profesorado actuando con flexibilidade para responder ás necesidades do alumnado!

Porén….hai, polo menos, tres elementos ben ríxidos que contradicen esta declaración de intencións:

-A desaparición dos ciclos:

Se ata agora a Primaria se organizaba en tres ciclos, coa nova lei desaparecen para converterse en seis cursos independentes.

Poderiamos pensar que isto non é máis ca un superficial cambio de nomenclatura. Pero é algo moito máis profundo . A organización en ciclos significaba que o alumnado mantiña a mesma titora ou titor  durante dous anos e, tamén , que se respectaba  o feito de que os nenos e nenas teñen diferentes ritmos de maduración  e mesmo alteracións neses ritmos debido a causas internas ou externas (enfermidades, cambios traumáticos no contexto…..) En consecuencia, cada neno/a tiña dous cursos académicos para acadaren os contidos mínimos de cada ciclo. Agora tod@s deberán ir ao mesmo ritmo e o que se descolgue (polas razón que sexa) probablemente será apartado do sistema ao chegar á Secundaria, pois será dirixido cara á unha FP Básica ou, no mellor dos casos, cara un Plan de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento.

– As reválidas de 3º e 6º de Primaria.

Poderá o profesorado intentar adaptarse á súa clase , ás súas individualidades se ao rematar xa 3º de Primaria o seu alumnado de oito (ou sete) anos terá que superar un exame exactamente igual ao de todas as nenas e nenos da súa idade en todo o estado?

Poderá o profesorado atender á diversidade do seu alumnado, cambiar a súa metodoloxía didáctica, atender ao desenvolvemento das Competencias Básicas dos seus alumnos/as ou traballar por proxectos se, novamente, en 6º de Primaria o seu alumnado debe superar una nova reválida exactamente igual para todas as nenas e nenos da súa idade en todo o estado?

(E, por certo, que ocorrerá se un pequeno de esa idade está enfermo o día do exame?)

lomce

– A desparición do Coñecemento do Medio.

Esta materia, concebida como a vía para achegar ao alumnado de curta idade a súa contorna, entendida dun xeito global, sepárase en dúas materias, fragmentando o coñecemento ( non falaban de interdisciplinariedade?) e afastándoo do alumnado, posto que os programas serán comúns a todo o estado. Voltaremos pois a épocas nas que podiamos (teoricamente) recitar as capitais de Asia antes de saber o nome do río no que mollabamos os pés. É isto responder ás necesidades da aula?

Parece que en realidade camiñamos no sentido contrario ao sinalado por especialistas internacionais en pedagoxía inclusiva que falan da necesidade de que o neno/a asente o seu proceso de aprendizaxe partindo do coñecemento do medio que o rodea, do que lle é propio, do que configura a súa contorna e a súa identidade cultural e/ou social.

Lendo o currículo detidamente vaise desvelando, ademais, a concepción de ser humano e da función da escola (tamén da familia e da sociedade) que sustenta esta lei. Algunhas palabras chaman a nosa atención, sobresáltannos, como “intrusas” que se coasen en casa allea, resultan estrañas no currículum destinado a pequenos e pequnas de seis a doce anos: empresa, enprendedor, competitividade…. O mesmo ocorre con algunhas das tarefas propostas para idades tan temperás, como “investigar sobre unha empresa que cotice en Bolsa”.

Nas sociedades que coñecemos existe a convicción de que a escola axuda a modelar, a formar seres humanos. En consecuencia, todos/as nos temos  preguntado algunha vez qué nos fai seres humanos. Pois ben, as respostas son variadas,  pero o único certo é  que coñecemos sociedades humanas nas que non existe a compra-venda de bens  materiais; pola contra non coñecemos ninguna sociedade humana que carecera de manifestacións artísiticas ou musicais. Como é posible entón que a materia de Educación Artística coa nova lei pase en Primaria a ser materia específica, o que significa que cada escola ofreceraa ou non segundo a súa preferencia ou  segundo os recursos humanos e materiais dos que dispoña?  Poderá ocorrer  así que o alumnado de 1º a 6 de Primaria non curse nunca Plástica nin Música, pero si obterá coñecementos relacionados co mundo da economía e da empresa.

images

A compra-venda  ocupa un lugar privilexiado nesta lei.  Así, xa nas primeiras páxinas, enuméranse as competencias da Eduación primaria:

1º Comunicación lingüística

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3º Competencia digital.

4º Aprender a aprender

5º Competencias sociales y cívicas.

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7º Conciencia y expresiones culturales.

Alguén esqueceu cal é o sentido da palabra emprendedor nos últimos tempos?

E todavía máis, no bloque número 3, Vivir en sociedad , da materia de Ciencias Sociais, atopamos os seguintes contidos:

– Educación financiera. El dinero. El ahorro.

– Empleabilidad y espíritu emprendedor.

-La empresa: actividad y funciones.

E será o proxecto desta lei convertir o alumnado nun futuro Homo Vendex?

Concluíndo, a partir deste currículo para a Educación Primaria, é posible que as nosas fillas e fillos, se  pola escola é, non saiban quen foi Mozart pero non temos que preocuparnos porque posiblemente poderemos falar con eles sobre as últimas cotizacións da bolsa mentres lle poñemos a manteiga nas torradas.

Para que o comprobedes por vós, podedes ler o currículo de Primaria publicado no BOE, pinchando aquí.

O sábado 22 de febreiro, as directivas das ANPAs voltamos ás aulas no IES Pontepedriña e asistimos a unha xornada titulada O CAMIÑO DA LOMCE: UN CAMBIO RADICAL NA CONCEPCIÓN DO ENSINO E A SOCIEDADE.
DSC01753
Un dos pais que asistiu ás xornadas, envíanos esta reflexión.
O pasado sábado as directivas  das diversas ANPAS da contorna de Compostela  gozamos dunha xornada agradable e áxil; estivemos preto de catro horas (cun pequeno café) escoitando e falando sobre unha lei que nos vén imposta; foi un achegamento á realidade da Lomce que penso que non deixou indiferente a ninguén; moitos de nós enterámonos de que aínda era peor do que xa sabiamos, que a súa aplicación ía ser moitísimo máis lesiva para o futuro das nosas fillas e fillos e para toda a sociedade.
DSC01756    Agora tócanos a cada ANPA transmitir o que nós aprendemos, ás familias dos  nosos centros, para          que se informen, para que saiban a que se enfrontan, e tamén para crear opinión sobre toda a  problemática que esta lei vai traer para todos. Estas son as preguntas que deberiamos facernos e a  nosa reflexión e a análise da lei terán que nos dar as respostas.
 Que educación queremos? Que educación nos ofrecen?
 Cal é a ideoloxía que sustenta a LOMCE?
 Fomenta esta lei as mesmas oportunidades para todo alumndo  ou pola contra pecha portas ás clases  desfavorecidas e medias?
 Facilita esta lei os negocios privados con fondos públicos?
Facilita esta lei un aceso ás universidades mediante as mesmas probas para todo o alumnado e baixo os mesmos criterios ou facilita que cada universidade teña autonomía para  aceptar a quen conveña?
Pensa esta lei que familias, alumnado e mesmo docentes poden aportar algo ás políticas educativas ou, pola contra, que ningún destes grupos esta cualificado para facer ningún tipo de aportación?
Nos centros educativos, a dirección seguirá a coordinar un equipo directivo e a desenvolver  a política educativa e organizativa a través de decisións tomadas no consello escolar ou pola contra será a dirección quen tome todas as decisións que afecten ao centro que dirixe, incluindo a elección do novo profesorado?
Será a administración (enténdase os  nosos gobernantes) a que nomee as direccións dos centros educativos? Cres que  estas direccións nomeadas pola administración serán autónomas nas súas decisión ou estarán controladas?
DSC01762
Como vedes, un cambio de lei educativa, ademais de ter unha base ideolóxica que convén coñecer,  tamén implica posibilidades de negocio e, dende logo, restará  participación e mesmo poderá anular aos diversos grupos implicados no sistema educativo (asociacións de nais e pais de alumnos, asociacións de alumnos, asociación de docentes) anulando o poder decisorio  do único órgano democrático dos centros educativos, O CONSELLO ESCOLAR).
DSC01758
Obviamente, hai moitos outros aspectos específicos desta contrarreforma educativa que se poderían tratar: dende o interese evidente de recentralización do estado (relegando ao mínimo o espazo en que poden intervir as comunidades autónomas no deseño do sistema educativo así como o espazo para a normalización das linguas propias) ata o papel da relixión, pasando pola implantación das reválidas.
En todo caso, a partir de agora, as propias Anpas organizarán a maneira de transmitir esta información ás familias a través de charlas, obradoiros, debates ou o formato más acaído para cada centro, de maneira que a información estea accesible para todo o mundo. Deámoslle ás anpas o papel de axentes que, de momento por lei, e sempre por dereito e responsabilidade lles correponde dentro do sistema educativo.

Con este título, celebraremos unha charla – coloquio o día 22 de febreiro.

Desta maneira, as directivas das Anpas de Primaria e Secundaria da Federación Compostela, teremos ocasión de amplar o noso coñecemento sobre as nefastas consecuencias desta lei e poderemos retomar forzas para seguir a informar e a resistir.

escuela-franquista

Día: Sábado 22 de febreiro.

Participantes:

Sofía Rama Lourenzo. Profesora do IES Felix Muriel de Rianxo

Javier Dapena Castro.  Profesor do IEs Pontepedriña.

Víctor Santidrián Arias. Profesor do IES de Arzúa

Horario:

10:00-11:30.

Introdución á Lei: A filosofía da lei e a organización dos centros.

As novidades en Primaria.

Unha ollada á FP Básica.

11:30-12:00.                       DESCANSO.

12:00-14:00

As novidades  en Secundaria.

As novidades en Bacharelato.

Coloquio e/ ou Debate

Lugar: IES Pontepedriña. Rúa Amor Ruibal, s/n

Organización: Federación de Anpas Compostela e Movemento compostelán en defensa do ensino público.

Sentido adeus

19 Decembro, 2013

DSC06262Deixámosvos aquí unha imaxe da incineración da LOMCE.

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público celebrou onte a incineración da lei e entregoulle as cinzas ao Conselleiro de Educación.

Non ha tardar o momento en que o adeus sexa real. A lei da irresponsabilidade terá un curto percorrido e chegará o tempo de falarmos en serio de que tipo de ensino queremos, de como ten que ser a escola do século XXI, a que forme persoas completas, críticas e libres.

Aquí xace a LOMCE

15 Decembro, 2013

danse_macabre1

Témolo dito unha e mil veces. Esta lei nace morta, morta, morta…..

Así pois, que mellor maneira de despedir o ano que honrándoa como se merece?

O mércores 18 de decembro ás 11:30 celebraremos a cerimonia de despedida desta lei nacida con tan pouco futuro e procederase á súa icineración.

Se non podes estar alí, diante da Consellería de Educación, non deixes polo menos de amosar o teu sentimento e envía un epitafio ao seguinte enderezo:

conselleiro.cultura.eduación@xunta.es

Incineración da LOMCE